Stanovy Spolku pro Mařatkovu gastroenterologii, z.s.

 

Čl. 1

Název a sídlo spolku

1. Název spolku: Spolek pro Mařatkovu gastroenterologii, z.s. (dále jen "spolek").

2. Sídlo spolku : Švabinského 279/13, Litoměřice - Pokratice 

Čl. 2

Charakter spolku


1. Spolek je dobrovolným, nevládním, sdružením fyzických a právnických osob, které spojuje prosazování odborných zájmů, rozvoje a vzdělávání v oblasti gastroenterologie, a to včetně vydávání odborných publikací v této oblasti. Spolek je právnickou osobou podle českého práva s celostátní působností. Činnost spolku se řídí platnou právní úpravou České republiky.

2. Spolek je právnickou osobou podle českého práva s celostátní působností. Spolek je založen v souladu se zákonem č.89/2012 Sb., občanským zákoníkem a jeho činnost se řídí platnou právní úpravou České republiky.

3. Členem spolku může být fyzická osoba starší 18 let, která se angažuje v oblasti oboru činnosti spolku.

4. Členem spolku může být i právnická osoba, která vyvíjí činnost v souladu s cíli a účelem spolku.


Čl. 3

Účel a činnost spolku

1. Účelem spolku je:

 • Vydávání učebnice Mařatkova gastroenterologie

· Podpora vědecké a publikační činnosti v oboru gastroenterologie formou publikací, přednášek a konferencí

2. Vedle hlavní činnosti může spolek vyvíjet též vedlejší výdělečnou činnost, jejíž účel spočívá v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití spolkového majetku. Za tímto účelem může spolek zakládat obchodní nebo jiné společnosti, nebo družstva, případně se účastnit na jejich činnosti. Vedlejší činnost spolku může spočívat rovněž v organizování odborných a vzdělávacích akcí a vykonávání nakladatelské a vydavatelské činnosti stejně jako v provádění další hospodářské činnosti (např. zprostředkování reklamy v rámci svých aktivit, pronajímání nebytových prostor apod.).

3. V souladu se stanoveným účelem tak může spolek jako vedlejší hospodářskou činnost realizovat tyto činnosti:

· provozování kulturních a kulturně-vzdělávacích zařízení, pořádání výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí;

· vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce;

· velkoobchod a maloobchod;

Čl. 4

Členství ve spolku

 

1. Členství ve spolku je dobrovolné a nepřevoditelné. Členství ve spolku může být řádné nebo čestné.

2. Řádné členství ve spolku vzniká na základě schválení písemné přihlášky výborem. O přijetí za člena spolku rozhoduje výbor spolku na svém nejbližším zasedání.

3. Řádný člen spolku má právo:

· účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním,

· volit orgány spolku a být volen do těchto orgánů,

· předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,

· podílet se na praktické činnosti spolku,

· využívat pomoci a podpory spolku v činnostech vyplývajících z cílů a účelu spolku,

· být seznámen s hospodařením spolku,

3. Řádný člen spolku je povinen:

· dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku,

· aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat všechna rozhodnutí spolku a zdržet se jakéhokoli jednání, které je v rozporu se zájmy spolku,

· účastnit se jednání orgánů spolku a přispívat ke zlepšení jejich práce,

· platit v určeném termínu členské příspěvky stanovené výborem,

· přispívat k naplňování poslání a účelu spolku.

4. Řádné členství ve spolku zaniká:

· doručením písemného oznámení o vystoupení člena spolku kterémukoliv orgánu spolku, nebo spolku;

· úmrtím či zánikem člena spolku;

· zánikem spolku;

· vyloučením člena spolku na základě návrhu na vyloučení, podaného kterýmkoliv členem spolku. O vyloučení člena spolku rozhoduje výbor spolku nadpoloviční většinou hlasů;

· nezaplacením členského příspěvku ani v přiměřeně stanovené lhůtě určené výborem spolku dodatečně ve výzvě k zaplacení;

· vyloučením člena spolku výborem spolku v případě, že člen i přes písemné napomenutí výborem spolku porušuje tyto stanovy. O vyloučení člena spolku rozhoduje výbor spolku nadpoloviční většinou hlasů.

5. Výbor spolku může zvolit čestným členem spolku každého, kdo projeví zájem o spolupráci a koná v souladu se stanovami. Čestný člen nemá žádné povinnosti. Práva udělená stanovami:

· čestný člen má právo se účastnit členské schůze a výroční členské schůze bez práva hlasování,

· čestný člen nemůže být volen do orgánů spolku,

· čestný člen je osvobozen od placení členských příspěvků,

· čestný člen má právo vystupovat v diskuzi na členských schůzích

· čestný člen má právo vystupovat v diskuzi na členských schůzích.

6. Čestné členství zaniká:

· Doručením písemného oznámení o vystoupení člena spolku kterémukoliv orgánu spolku, nebo spolku,

· úmrtím či zánikem člena spolku;

· zánikem spolku

· vyloučením člena spolku na základě návrhu na vyloučení, podaného kterýmkoliv členem spolku. O vyloučení člena spolku rozhoduje výbor spolku nadpoloviční většinou hlasů;

· vyloučením člena spolku výborem spolku v případě, že člen i přes písemné napomenutí výborem spolku porušuje tyto stanovy. O vyloučení člena spolku rozhoduje výbor spolku nadpoloviční většinou hlasů.

7. Při zániku členství, řádného i čestného, nemá člen právo na majetkové vypořádání.


Čl. 5

Orgány spolku

Orgány spolku jsou:

 • členská schůze
 • výbor spolku

A. Členská schůze

 1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze všech jeho členů.
 2. Do její působnosti náleží

· určit hlavní zaměření činnosti spolku,

· rozhodovat o změně stanov,

· volit členy výboru spolku a případně je odvolat,

· schvalovat výsledek hospodaření spolku,

· schvalovat rozpočet spolku předkládaný výborem,

· schvalovat zprávu o činnosti spolku předkládanou výborem,

· hodnotit činnost dalších orgánů spolku i jejich členů,

· určovat cíle spolku na příští období,

· přezkoumávat rozhodnutí o vyloučení člena spolku,

· schvalovat, měnit a rušit předpisy spolku,

· rozhodovat o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně.

 1. Zasedání členské schůze spolku svolává předseda výboru spolku podle potřeby, nejméně jednou ročně. V době jeho nepřítomnosti svolá členskou schůzi předsedou výboru pověřený člen výboru. Předseda výboru spolku je povinen do 1 měsíce svolat členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů spolku. Informaci o konání zasedání členské schůze zasílá předseda výboru členům spolku písemně, nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou člen uvedl v přihlášce, případně na později členem spolku kterémukoliv orgánu spolku písemně sdělenou kontaktní adresu, a to nejpozději deset (10) dnů před jejím konáním.
 2. Zasedání členské schůze je neveřejné.
 3. Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání nadpoloviční většina všech členů spolku. K přijetí usnesení členské schůze je nutný souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů. Rozhodnutí o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně jsou přijímána dvoutřetinovou většinou všech členů spolku. Každý člen má při rozhodování jeden (1) hlas.
 4. Každý člen se může nechat na členské schůzi zastoupit na základě plné moci, a to i osobou která sama není členem spolku.

7. Není-li členská schůze usnášeníschopná podle odst. 5, koná se nejdříve 30 minut po původním termínu náhradní členská schůze, která je usnášeníschopná vždy.

B. Výbor spolku

 1. Výbor spolku je statutárním orgánem spolku, který řídí činnost spolku a za svou činnost odpovídá členské schůzi.
 2. Výbor má pět členů.
 3. Členy výboru volí členská schůze tajnou volbou na období deseti (10) let.
 4. V čele výboru spolku je předseda výboru, který zastupuje spolek navenek, podepisuje a jedná jeho jménem. Předsedou výboru může být jedna osoba i opakovaně. Předsedu výboru volí ze svých členů výbor spolku na funkční období výboru spolku. V době nepřítomnosti předsedy výboru zastupuje spolek navenek, podepisuje a jedná jménem spolku předsedou výboru pověřený člen výboru.
 5. Výbor řídí činnost spolku v období mezi zasedáními členské schůze. Výbor svolává jeho předseda, v době jeho nepřítomnosti jím pověřený člen výboru.
 6. Výbor zejména:

· volí ze svých členů předsedu spolku,

· svolává členskou schůzi a oznamuje členům spolku den, místo konání a program zasedání členské schůze

· koordinuje činnost spolku

· rozhoduje o přijetí za člena spolku a za čestného člena spolku

· stanovuje výši členského příspěvku

· řídí hospodaření spolku a odpovídá za ně členské schůzi

· schvaluje založení obchodním společností, nebo jiných společností či družstev, jejichž společníkem, akcionářem nebo členem je spolek, jakož i formy a podmínky jeho účasti na podnikání jiných právnických osob, pokud to připouštějí platné právní předpisy,

 1. K zajištění činnosti spolku může výbor zřídit Sekretariát.
 2. Výbor je usnášeníschopný, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných svých členů.


Čl. 6

Hospodaření spolku

 

 1. Za hospodaření spolku odpovídá výbor spolku. Spolek hospodaří podle ročního rozpočtu sestaveného předsedou výboru a schváleného členskou schůzí.
 2. Vedením účetnictví a zajištěním plnění daňových povinností je pověřen předseda výboru.
 3. K zajištění běžného hospodaření a k nakládání s majetkovými hodnotami do výše 20 000,- Kč je oprávněn předseda výboru spolku. V ostatních případech rozhoduje výbor spolku, k rozhodnutí je nutný písemný souhlas nadpoloviční většiny členů výboru spolku.
 4. Příjmy spolku tvoří příspěvky jeho členů, dary od dobrovolných dárců, příjmy z vedlejší činnosti, odměny za akce pořádané spolkem uvedené v čl. 3, odst.1 stanov, příspěvky z dotací a grantů a příspěvky od neziskových institucí, výnosu u úroků a z majetku spolku, jakož i zdroje pocházející z výsledků případných vlastních aktivit spolku uskutečňovaných jako vedlejší činnosti spolku v souladu s cíli a účelem spolku, které jsou realizovány v souladu s platnými právními předpisy, případně dalších zdrojů určených na tyto účely.
 5. Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku uvedených v čl. 3 a ke správě spolku.


Čl. 7

Zánik spolku

 1. Spolek zaniká:

a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě schválení členskou schůzí

b) rozhodnutím soudu o zrušení spolku

c) jiným zákonným způsobem

Čl. 8

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto stanovy jsou závazné pro všechny členy spolku.
 2. Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem zápisu spolku do veřejného rejstříku.
 3. Stanovy byly schváleny na ustavující schůzi dne 15.4.2016