Prof. Mudr. Zdeněk Mařatka, DrSc (*27. června 1914 - 24.března 2010)

Český lékař světového významu, zabývající se oborem gastroenterologie, zejména záněty tlustého střeva a endoskopií trávicího ústrojí. Celoživotně uznával a ctil morální a etické hodnoty První republiky. Miloval umění, hudbu, ovládal několik světových jazyků. Za svůj přínos medicíně byl v roce 2001 jmenován rytířem lékařského stavu české lékařské komory. Zažil 8 politických režimů. Zajímal se především o vědeckou práci, ale působil i jako pedagog a klinik. V roce 1964 vyšla jeho první kniha Praktická gastroenterologie. V roce 1966 získal od firmy Olympus první gastrofibroskop a potom také od Americké firmy ACME první kolposkop. V roce 1968 se podílel na uspořádání gastroenterologického kongresu v Praze. V roce 1976 byl jmenován presidentem Evropské společnosti trávicí endoskopie. Díky politickému přesvědčení byl profesorem jmenován až v roce 1989. Byl celoživotně velice aktivní člověk, do svých devadesáti tří let jezdil na kole a běhal na běžkách. Ve skvělé kondici byl díky své životosprávě. Rád cestoval, za celý svůj život podnikl více než 130 cest do zahraničí.


Vzdělání a hodnosti

27.1.1939
Promoval na lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze

7.2.1947
Docentem vnitřního lékařství

29.12.1966
Doktorem lékařských věd

21.5.1969
Zvolen řádným profesorem vnitřního lékařství Vědeckou radou LF UK

22.2.1973
Jmenování profesorem zrušeno Vědeckou radou LF UK

20.6.1990
Rehabilitován jako profesor Univerzity Karlovy


Zaměstnání a odborná praxe

Od 21.3.1939
Lékař, sekundář a asistent II interní kliniky Všeobecné nemocnice v Praze

1948-1957
Zástupce přednosty II interní kliniky LF UK a Všeobecné nemocnice v Praze

1952-1957
Vedoucí vnitřního lékařství stomatologické větve LF UK

1.1.1958- 30.6.1984
Přednosta II interního oddělení Nemocnice Na Bulovce v Praze


Členství v domácích vědeckých organizacích
Čestný člen České lékařské společnosti JEP a Českých společností gastroenterologické, internistické, chirurgické

1990– 1994
Předseda České gastroenterologické společnosti ČLS JEP

1969– 1999
Vedoucí redaktor časopisu Česká a Slovenská gastroenterologie a hematologie


Členství a funkce v mezinárodních organizacích
Člen řady zahraničních gastroenterologických a endoskopických společností a redakčních rad odborných časopisů.

1968
Člen výboru Evropské gastroenterologické společnosti, generální sekretář 8. evropského gastroenterologického kongresu konaného v Praze

1968
President evropského kongresu trávící endoskopie v Praze

1976-1980
President Evropské společnosti trávící endoskopie

1978-1982
Vicepresident Světové společnosti trávící endoskopie, její čestný člen (1992)

1978-1998
Předseda komise pro terminologii a komputerisaci Světové společnosti trávicí endoskopie

1980-1892
President Evropské společnosti kolo-proktologické, president kongresu konaného v Praze (1979)


Významná ocenění

1965 a 1994
Purkyňova medaile České lékařské společnosti JEP

1994
Zlatá medaile University Karlovy

1999
Čestný diplom Evropské společnosti trávící endoskopie

2001
Rytíř českého lékařského stavu

2009
Diplom Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 jako uznání za přínos k filozofii vzdělání a obnovu universitní myšlenky