Aktuality

 

Dvousvazková Mařatkova gastroenterologie je koncipována jako profilová učebnice gastroenterologie a hepatologie. Jde o původní a komplexní učebnici encyklopedicky pokrývající veškerou oborovou problematiku. Cílem autorů bylo navázat na jedinečnou Mařatkovu Praktickou gastroenterologii.

Obor se však od jejího vydání v roce 1964 dramaticky změnil, což se samozřejmě promítlo do koncepce a obsahu předkládané publikace, která reflektuje:

 • jasnější pochopení základních mechanismů onemocnění na buněčné, genetické a molekulární úrovni;
 • jasnější porozumění patofyziologii gastrointestinálních nemocí a onemocnění jater;
 • zavedení četných diagnostických testů a postupů, z nichž mnohé nahradily klasické metody;
 • kombinace diagnostické a terapeutické endoskopie;
 • farmakologický vývoj nových léků na stavy, které dříve nebylo možné farmakologicky léčit.


Nové kapitoly zahrnují aktuální diskusi o střevním mikrobiomu, probiotikách a fekální transplantaci mikrobiomu, o imunologii a nových poznatcích molekulární genetiky v gastroenterologii. Některé kapitoly mají výrazný mezioborový přesah – zabývají se nemocemi, které jsou velkou výzvou pro diagnostiku a léčbu v klinické praxi.

Výrazným rysem monografie je přehlednost, detailní tabulky a vysoká kvalita obrazové dokumentace.

Součástí knihy je její elektronická verze, která obsahuje:

 • kompletní text Mařatkovy gastroenterologie obohacený o interaktivní prvky s možností vyhledávání;
 • nástroje pro psaní poznámek, podtrhávání textu a pořizování výpisků;
 • videa prezentující diagnostické metody a operační výkony;
 • testové otázky, které prověří znalost přečtené kapitoly;
 • rozšířené seznamy literatury k jednotlivým kapitolám;
 • pravidelné aktualizace textu i doprovodných materiálů.

Jsme přesvědčeni, že Mařatkova gastroenterologie bude patřit mezi nejdůležitější učebnice oboru a bude užitečná pro mediky, zdravotníky, gastroenterology a všechny, pro něž je gastroenterologie a hepatologie součástí klinické praxe.

Učebnici Mařatkova gastroenterologie lze zakoupit v kamenných obchodech, objednat si ji lze taktéž elektronicky.

Vzdělávací portál on-line knihovny Mařatkovy gastroenterologie byl spuštěn v březnu 2017 a již obsahuje 934 přednášek z celkem 46 vzdělávacích akcí (kongresů, konferencí a on-line webinářů) z oboru gastroenterologie, chirurgie, onkologie a dalších příbuzných oborů.

Přístup není nijak omezen a  je umožněn všem návštěvníkům webových stránek.

Dne 7.4. 2017 se uskutečnilo další tradiční setkání v Lokti nad Ohří. Hlavním tématem této setkání bylo tentokrát "Karcinom Pankreatu - jak dále?"  Odborná akce byla organizována Chirurgickou klinikou 2. LF UK a ÚVN Praha, Společností pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP, sekcí HPB chirurgie České chirurgické společnosti ČLS JEP s garancí České gastroenterologické společnosti ČLS JEP a České onkologické společnosti ČLS JEP.  Video záznam z přednášek bude již brzy k vidění na On-line knihovně Mařatkovy gastroenterologie.Dne 1.3. 2017 byly spuštěn vyhledávací portál ON-LINE KNIHOVNY Mařatkovy gastroenterologie. Zájemci zde mají možnost vyhledávat odborné publikace, video záznamy z uskutečněných konferencí, ale také živé přenosy z právě probíhajících přednášek.  

Dne 20.5.2016 byl oficiálně založen Spolek pro Mařatkovu gastroenterologii, z.s. 

Spolek byl zapsán do spolkového rejstříku pod spisovou značnou L 65603 vedenou u Městského soudu v Praze. 

Dne 15.4.2016 byly schváleny stanovy spolku a byl podán návrh na zápis Spolku pro Mařatkovu gastroenterologii do spolkového rejstříku.

Dne 15. 4. 2016 proběhlo 1. zasedání ediční rady Mařatkovy gastroenterologie, při kterém byl představen projekt učebnice "Mařatkova gastroenterologie".  Autorský tým odsouhlasil obsah a strukturu knihy včetně harmonogramu přípravných pracích.

Výbor České gastroenterologické společnosti přijal dne 16.3.2016 koncepci knihy "Mařatkova gastroenterologie".